แหล่งที่มาของจรรยาบรรณขององค์กรคืออะไร?

จรรยาบรรณทางธุรกิจคือชุดของหลักการที่องค์กรใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือสังคม องค์กรมักพัฒนารหัสเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทุกคนที่ทำงานใน บริษัท ดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกัน บุคคลส่วนใหญ่มีจรรยาบรรณภายในหรือหลักศีลธรรมที่ปฏิบัติตามในชีวิต สถานการณ์ที่บุคคลหนึ่งพบว่ามีความเสียหายทางจริยธรรมอาจดูเหมือนไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับบุคคลอื่น การใช้หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจพยายามสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ยอมรับได้เพื่อใช้ในการจัดการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท หน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป

เจ้าของธุรกิจ

แหล่งที่มาหลักของจรรยาบรรณขององค์กรคือเจ้าของธุรกิจ บุคคลเหล่านี้เลือกจุดยืนทางจริยธรรมของ บริษัท เนื่องจากพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในทุกด้านขององค์กร แม้ว่าผู้จัดการและพนักงานอาจไม่เห็นด้วยกับเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรมของเขา แต่เจ้าของธุรกิจอาจเลือกจ้างบุคคลที่เห็นด้วยกับจุดยืนทางธุรกิจที่มีจริยธรรมของเขา เจ้าของธุรกิจอาจพัฒนาจรรยาบรรณตามความเชื่อส่วนบุคคลหรือศาสนาของเขาเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลและองค์กรควรดำเนินธุรกิจหรือสังคม

ภารกิจขององค์กร

บริษัท ต่างๆอาจใช้พันธกิจขององค์กรเพื่อสร้างจรรยาบรรณของตน เมื่อเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการออกจาก บริษัท หรือส่งต่อองค์กรอาจปราศจากเข็มทิศทางจริยธรรม ในการแก้ไขสถานการณ์นี้กรรมการหรือผู้จัดการในปัจจุบันอาจดูพันธกิจและคุณค่าที่องค์กรเริ่มต้นและพัฒนาจรรยาบรรณตามข้อมูลนี้ แหล่งที่มาของจริยธรรมทางธุรกิจนี้ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างจรรยาบรรณที่ยั่งยืนซึ่งอาจมีอยู่ใน บริษัท ในอีกหลายปีข้างหน้า คำแถลงพันธกิจขององค์กรควบคู่ไปกับจรรยาบรรณทางธุรกิจอาจใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ที่ บริษัท ว่าจ้าง

สังคมหรือวัฒนธรรม

จรรยาบรรณขององค์กรอาจถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อทางสังคมหรือวัฒนธรรมในปัจจุบันของประเทศที่ บริษัท ตั้งอยู่ หลายประเทศมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจหรือศีลธรรมที่แตกต่างกัน องค์กรอาจเลือกที่จะนำค่านิยมเหล่านี้มาใช้เป็นที่มาหลักของจรรยาบรรณเพื่อรักษาบรรทัดฐานทางสังคม องค์กรอาจใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่สร้างความแปลกแยกให้กับผู้บริโภคในตลาดเศรษฐกิจท้องถิ่นของประเทศ หากองค์กรพัฒนาสถานที่ตั้งธุรกิจระหว่างประเทศอาจจำเป็นต้องปรับจรรยาบรรณขององค์กรเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังทางจริยธรรมทั่วโลก