อะไรคือความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้และหลักการจับคู่?

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจการรับรู้รายได้และหลักการจับคู่ถือเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเพราะพวกเขาไปไกลในการคำนวณว่า บริษัท ของคุณทำเงินได้มากเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป นักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจเช่นผู้ขายผู้ให้บริการและลูกค้าให้ความสำคัญกับรายงานทางการเงินขององค์กรเพื่อกำหนดสิ่งต่างๆเช่นความสามารถในการทำกำไรและสภาพคล่อง

การรับรู้รายได้

การรับรู้รายได้ครอบคลุมเครื่องมือขั้นตอนและแนวทางที่ธุรกิจต่อไปนี้เพื่อบันทึกข้อมูลรายได้ ในศัพท์ทางการเงิน "รายได้" และ "รายได้" มักจะใช้แทนกันได้เช่นเดียวกับ "การรับรู้" และ "การบันทึก" โดยทั่วไป บริษัท สามารถรับรู้รายได้หากปฏิบัติตามส่วนหนึ่งของข้อตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ตัวอย่างเช่นขั้นตอนการบันทึกรายได้ขององค์กรอาจกำหนดให้ผู้ทำบัญชีลงรายการบัญชีข้อมูลรายได้ทันทีที่ลูกค้าเข้าครอบครองสินค้าและ บริษัท ขนส่งจะแจ้งพนักงานขายและพนักงานขายใน บริษัท

หลักการจับคู่

หลักการจับคู่กำหนดให้ บริษัท ผูกรายได้ที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดเช่นเดือนไตรมาสหรือปีบัญชีโดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยวรายได้นั้น หลักการนี้สามารถนำไปใช้กับโครงการหรือความคิดริเริ่มระยะยาวได้เช่นการสร้างทางหลวง การจับคู่รายการรายได้กับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วยให้ผู้จัดการการเงินสามารถคำนวณจำนวนเงินที่ธุรกิจทำในโครงการหรือผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องโดยคำนึงถึงเงินสดและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดเช่นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

การเชื่อมต่อ

แม้ว่าการรับรู้รายได้จะไม่เกี่ยวข้องกับหลักการจับคู่ แต่แนวคิดทั้งสองมักจะสัมพันธ์กัน โดยทั่วไปการรับรู้รายได้เป็นหน้าต่างสำหรับกฎที่ธุรกิจปฏิบัติตามเพื่อลงรายการบัญชีข้อมูลรายได้ อย่างไรก็ตามกฎเหล่านี้เกี่ยวข้องทางอ้อมกับการรับรู้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากองค์กรต้องติดตามทั้งรายได้และรายการต้นทุนเพื่อแก้สมการความสามารถในการทำกำไร แนวทางการกำกับดูแลยังเชื่อมโยงการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเมื่ออ้างถึงหลักการจับคู่ คำสั่งเหล่านี้มีความหลากหลายเช่นเดียวกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และกฎเกณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

การบัญชีและการรายงาน

ภายใต้ GAAP และ IFRS ผู้ทำบัญชีของ บริษัท จะรับรู้รายได้โดยการหักบัญชีลูกหนี้ของลูกค้าและบันทึกบัญชีรายได้จากการขาย หากธุรกรรมเป็นการขายเงินสดผู้ทำบัญชีจะหักบัญชีเงินสด เมื่อคนการเงินพูดถึงการหักบัญชีเงินสดซึ่งเป็นบัญชีสินทรัพย์หมายถึงการเพิ่มเงินในเงินกองทุนของ บริษัท ในฐานะผู้ประกอบการการเอาใจใส่ในการรับรู้รายได้ในกระบวนการขององค์กรช่วยให้บุคลากรจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องทุกสิ้นไตรมาสและปีงบประมาณ รายได้เป็นส่วนหนึ่งของงบกำไรขาดทุนหรือที่เรียกว่างบกำไรขาดทุนหรือรายงานเกี่ยวกับรายได้