บทบาทของทีมและการทำงานเป็นทีมในองค์กรทุกวันนี้คืออะไร?

ทีมกลายเป็นปัจจัยสำคัญของสภาพแวดล้อมขององค์กร ทีมงานที่คัดสรรมาอย่างดีจะรวมบุคคลที่มีความรู้ดีเข้าสู่การตั้งค่ากลุ่มเพื่อทำงานสำคัญให้สำเร็จ บุคคลได้รับการคัดเลือกสำหรับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมถึงทักษะการใช้เหตุผลและความสามารถในการเป็นผู้นำ สมาชิกในทีมนำมุมมองที่หลากหลายมาสู่กลุ่มซึ่งส่งเสริมความแม่นยำการปรับตัวและการพัฒนาความละเอียดมากขึ้น

ความสามารถในการปรับตัว

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและกฎระเบียบกำหนดให้องค์กรต้องอยู่ในปัจจุบันและเชิงรุกเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน องค์กรต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งผลผลิตและคุณภาพหากไม่เกิน ทีมช่วยเหลือองค์กรในการจัดการการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับแนะนำแนวคิดใหม่ ๆ ทีมองค์กรทั่วไป ได้แก่ ทีมบริหารการเปลี่ยนแปลงและทีมประกันคุณภาพ สมาชิกในทีมทำงานแยกกันและร่วมกันเพื่อบรรลุความสำเร็จในงานซึ่งทำหน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการโดยรวมและความสำเร็จขององค์กรโดยรวม

การพัฒนาเชิงกลยุทธ์

ทีมขององค์กรมักใช้กลยุทธ์หลายอย่างพร้อมกัน ตัวอย่างเช่นทีมประกันคุณภาพอาจรับผิดชอบในการทดสอบหรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนระบุและดำเนินการเปลี่ยนแปลงฝึกอบรมพนักงานและตรวจสอบความสามารถในการปรับตัวของพนักงาน นอกเหนือจากการดำเนินการโดยตรงแล้วทีมมักมีหน้าที่ในการอัปเดตผู้บริหารเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกลยุทธ์และให้คำแนะนำและมติ ผู้บริหารใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงกระจายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร

ความเป็นผู้นำ

ทีมจะกลายเป็นหน่วยงานภายในองค์กรที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ความรู้เฉพาะทางช่วยให้ทีมมีความรับผิดชอบในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในพื้นที่ที่กำหนด ทีมเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนผู้บุกเบิกและครูในองค์กร สมาชิกในทีมกลายเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญและมักจะได้รับการติดต่อจากพนักงานเพื่อขอคำแนะนำและแนวทาง

ข้อควรพิจารณา

องค์กรในปัจจุบันไม่ได้แยกจากกันด้วยแผนภูมิโครงสร้างและลำดับชั้นอีกต่อไป ทีมงานองค์กรจำนวนมากในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับพนักงานจากทุกระดับของธุรกิจ ปัจจุบันเป็นเรื่องปกติที่พนักงานทั่วไปผู้จัดการระดับกลางและผู้บริหารจะร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันของ บริษัท แนวทางนี้ช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกจากทุกแง่ทุกมุมทุกระดับ