ประเภทของการเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บางครั้งนักบัญชีจะรวมหมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินหรือส่วนของ บริษัท ไว้ในงบการเงิน สามารถเพิ่มหมายเหตุเป็นเอกสารแนบในงบการเงินหรือเป็นเชิงอรรถ หมายเหตุทางการเงินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสามารถปรากฏในงบกำไรขาดทุนงบดุลและบัญชีแยกประเภทที่ปรับปรุงแล้ว

Liens

โดยทั่วไปแล้วหนี้สินที่คงค้างในสินทรัพย์ใด ๆ จะรายงานในหมายเหตุทางการเงินเพื่อแจ้งให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกทราบถึงหนี้สินทางการเงิน หนี้สินเกิดขึ้นเมื่อสถาบันการเงินใช้ทรัพย์สินอุปกรณ์หรือสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันสำหรับหนี้คงค้าง ตัวอย่างเช่นหากธุรกิจออกเงินกู้และใช้สำนักงานเป็นหลักประกันเงินกู้ธนาคารที่อนุมัติเงินกู้จะวางภาระผูกพันกับสำนักงาน นักบัญชีจดบันทึกเรื่องนี้ในงบการเงินเมื่อสิ้นปีบัญชี

ค่าเริ่มต้น

การรวมค่าเริ่มต้นใด ๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการให้ภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงินของ บริษัท บนกระดาษธุรกิจอาจดูเหมือนว่ามีความมั่นคงทางการเงินและมีทรัพย์สินมีค่าในครอบครองเมื่อไม่มีการรายงานค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามค่าเริ่มต้นมักจะลดอันดับความน่าเชื่อถือของธุรกิจทำให้การกู้ยืมยากขึ้นในอนาคต ค่าเริ่มต้นยังนำไปสู่ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่สำคัญและการยึดทรัพย์สินหากไม่มีการชำระหนี้

การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง

การสูญเสียสินค้าคงคลังเนื่องจากสถานการณ์ไม่คาดฝันโดยทั่วไปจะรายงานในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่างเช่นหากธุรกิจอาหารสูญเสียสินค้าคงคลังไปทั้งชุดจากปัญหาการทำความเย็นนักบัญชีจะจดบันทึกในงบกำไรขาดทุนหรืองบดุล นอกจากนี้ธุรกิจจะจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการคำนวณสินค้าคงคลังระหว่างปีบัญชี ตัวอย่างเช่นธุรกิจอาจเปลี่ยนวิธีการคำนวณสินค้าคงคลังจากวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือ FIFO การเปลี่ยนแปลงการคำนวณสินค้าคงคลังอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อต้นทุนรวมของยอดขายสินค้า

เงินลงทุน

การลงทุนในพันธบัตรหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ มักจะไม่คงราคาเดิมไว้เป็นเวลานานในระหว่างปีบัญชี จำนวนเงินที่รายงานในงบการเงินสำหรับการลงทุนโดยทั่วไปเป็นภาพรวมของช่วงเวลาหนึ่ง นักบัญชีต้องสังเกตในงบการเงินว่าพวกเขากำหนดราคาเงินลงทุนอย่างไร ตัวอย่างเช่นนักบัญชีจะรวมราคาตลาดของการลงทุนในขณะที่รายงาน ดอกเบี้ยในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดการลงทุนจะรายงานไว้ในหมายเหตุทางการเงิน