วิธีคิดกำไรเทียบกับ ค่าใช้จ่าย

กำไรของธุรกิจคือจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากที่ บริษัท จ่ายต้นทุนและค่าใช้จ่าย ต้นทุนคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสร้างและขายผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ ต้นทุนของธุรกิจมีผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไรโดยรวมของธุรกิจและเมื่อไม่ได้รับการควบคุมอาจเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการทำกำไรของธุรกิจ การหากำไรของธุรกิจเทียบกับต้นทุนสามารถช่วยในการพิจารณาว่าต้นทุนนั้นต้องมีการทบทวนและแก้ไขหรือไม่

1

ใช้งบกำไรขาดทุนล่าสุดของธุรกิจเพื่อระบุกำไรและจำนวนต้นทุนทั้งหมดอย่างรวดเร็ว กำหนดค่าผลรวมกำไรและต้นทุนด้วยตนเองหากไม่มีงบกำไรขาดทุนและเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบแจ้งยอด

2

ระบุต้นทุนของธุรกิจ บวกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและความรับผิดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนและการบริหารค่าแรงงานเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการขาย

3

คำนวณกำไรสุทธิของธุรกิจโดยระบุกำไรขั้นต้นของธุรกิจก่อน กำหนดค่าต้นทุนสินค้าที่ขายโดยการเพิ่มยอดรวมของสินค้าคงคลังเริ่มต้นเข้ากับต้นทุนการซื้อและแรงงานจากนั้นลบยอดรวมนั้นออกจากมูลค่าของสินค้าคงคลังที่สิ้นสุด คำนวณกำไรขั้นต้นโดยการลบยอดขายสุทธิของธุรกิจออกจากต้นทุนสินค้าที่ขาย

4

กำหนดกำไรสุทธิของธุรกิจโดยการลบจำนวนกำไรขั้นต้นของธุรกิจออกจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลบจำนวนภาษีเงินได้ของธุรกิจออกจากกำไรสุทธิเพื่อระบุกำไรสุทธิทั้งหมดหลังหักภาษี

5

ใช้ข้อมูลกำไรและต้นทุนเพื่อตรวจสอบว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีรายได้ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือไม่ ใช้อัตราส่วนกำไรของธุรกิจเพื่อช่วยระบุประสิทธิภาพ คำนวณอัตรากำไรโดยหารกำไรสุทธิของธุรกิจด้วยยอดขายสุทธิซึ่งเปรียบเทียบรายได้ของธุรกิจหลังหักค่าใช้จ่ายกับยอดขายทั้งหมด ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต้นทุนและราคาของธุรกิจอย่างรอบคอบหากอัตรากำไรส่งผลให้อัตราเปอร์เซ็นต์ต่ำเช่นต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากหมายความว่าธุรกิจมีรายได้น้อยมากจากการขายผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง